INDIA FESTIVAL DIWALI
 
Shri Rama Aarti

   

Shri Ram Aarti Shri Ramachandra kripalu bhaju man,
haran bhav bhai darunam.
Nav kanj lochan, kanj mukh,
kar kanj pad kanjarunam Kandarp aganit amit chhavi,
Navvnil jiraj sundaram,
pat pit manahun tadit ruchi,
Suchi naumi Janakasutavaram.
Bhuj din bandu dinesh danav,
dusht dalan nikandanam,
Raghunand anand kand Kaushal,
chandra Dashrath nandanam.
Sir krit kundaltilak charu,
udar ang vibhushanam,
Ajanubhuj san-chap dhar,
sangramajit kharadushanam.
iti badit Tulasidas Shankar,
shesh muni man ranjanam,
Mam hridai kanj nivas kar,
kamadi khal dal bhanjanam.
Manujahi racheu milahi so bar sahaj sundarsanvaro,
Karuna nidhan sujan silu sanehu janat ravaro.
Ehi bhanti Gauri asis suni,
Siya sahit hiya harshin ali,
TuIsi bhavanihin puji-puni mudit man mandir chali.
Jani Gauri anukal,
Siya hiya harshu na jai kahi,
Manjul mangal mul,
bam ang pharkan lage.

Back

 

 


 


 

Beauty | Mehendi | Recipes | Careers & Jobs | Matrimonials |
| Horoscope | Personal Problems |Sex Education | Doctor Online | |E-Greetings | E-Shopping | Yoga | Destination India | India Virtual Tour | Kids Corner | Baby Names | Jokes | Indian Universities & Colleges | Contests |Weather | News |World Guide | World Time |Currency Convertor

About us | Contact Us | Feedback | Privacy Policy | Terms of Use   

Copyright (c) 2000-07 hindustanlink.com. All rights reserved.

Powered By Web-link

 

Partner Links: Articles | Web Hosting India | Logo & Web Design | Bookmark your site | Airlines | Send Gifts to India | Mobile | SMS | Bollywood blog
Mehndi Blog | Mehndi / Heena | Gadgets | Manoj Jain's blog